Lesnatý vrch Vyhlídka a okolní lesy jsou již od počátku dvacátého století využívány k rekreaci. Ať už se jedná o počátky trampského hnutí v údolí Vltavy a Kocáby nebo o výstavbu rekreačních vil, srubů a chat umístěných v krásné okolní krajině, významně dotčené stavbou vodních nádrží Slapy a Štěchovice. Rekreační aktivity člověka a přírodní procesy se v této lokalitě po desetiletí rozvíjejí společně.

Zřízením trailparku chceme přispět k rozvoji sportovního vyžití a zároveň chránit zdejší lesy a usměrňovat návštěvnost takovým způsobem aby nedocházelo k nadměrné zátěži životního prostředí rostlin, živočichů a lidí.

V této aktivitě se nám dostalo velké podpory vlastníka lesa i obce Slapy.

V roce 2022 jsme začali prvním trailem „Slapák“ střední obtížnosti a do budoucna máme v plánu další rozvoj tratí co do počtu, délky i obtížnosti, tak aby si zde na své přišel opravdu každý.

Doufáme, že si Trailpark Slapy užijete.

Pro bezpečnost Vaši i ostatních a ochranu přírody dodržujte, prosím, provozní řád a řiďte se také zdravým rozumem a zásadami slušného chování.

 

Líbí se vám náš porojekt a chtěli byste přispět na údržbu a rozvoje trailových tratí?

Můžete se podílet formou daru na transparentní účet zřízený pro Trailpark Slapy:

Číslo účtu: 2802433739 / 2010
Majitel účtu: Slapský kulturní spolek z.s.
QR kód pro platbu 100 Kč (částku si můžete upravit při platbě):

Děkujeme

Slapský kulturní spolek

 

Provozní řád pro Trailpark Slapy

Provozovatel: Slapský kulturní spolek z.s.

IČO 060 33 768, se sídlem Slapy 67, 252 08 Slapy

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 68320

 

kontaktní údaje provozovatele:

Slapský kulturní spolek z.s.

Vítězslav Plavec

Tel.: 775 557 026

Email: info@slapskykulturnispolek.cz

Web: www.slapskykulturnispolek.cz

 

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz areálu Trailpark Slapy (dále též „Areál“). Aktuální informace o umístění a provozu Areálu jsou návštěvníkům k dispozici na webových stránkách trailparkslapy.cz

 

 1. Každý návštěvník Areálu je zejména povinen:
  1. seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do prostor Areálu;
  2. při užívání Areálu se řídit tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými právními předpisy, pokyny provozovatele Areálu a jím pověřených osob.

Provozovatel Areálu kontroluje dodržování provozního řádu prostřednictvím k tomu pověřených osob, které mají písemné pověření provozovatele, a v případě jakéhokoli porušení je oprávněn bez jakékoli náhrady vykázat návštěvníka z Areálu v zájmu bezpečnosti a předcházení rizikům vzniku újmy.

 

 1. Každý návštěvník bere na vědomí, že vstupuje do Areálu na své riziko a nebezpečí, je povinen své chování v Areálu přizpůsobit svým individuálním schopnostem, obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti a počínat si tak, aby neohrozil sebe ani třetí osoby a jejich majetek. Jezdci jsou povinni dodržovat mezi sebou bezpečné rozestupy. Při porušení tohoto provozního řádu návštěvník plně odpovídá za veškerou újmu tím vzniklou jemu, provozovateli Areálu i třetím osobám. Provozovatel areálu odpovídá za újmu na majetku a zdraví návštěvníků Areálu pouze, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.

 

 1. Jízda po tratích v Areálu není povolena za snížené viditelnosti.

 

 1. Nezletilým do 15 let je vstup do Areálu dovolen pouze pod dozorem některého ze zákonných zástupců, případně s instruktorem nebo s doprovodnou osobou starší 18 let.

 

 1. Pohyb a pobyt v Areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek je zakázán. Jízda na jízdních kolech v Areálu se nedoporučuje těhotným ženám a osobám s kardiovaskulárními chorobami. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit ve využívání Areálu návštěvníkům, u nichž je dána důvodná pochybnost o jejich zdravotní způsobilosti.

 

 1. Před jízdou v Areálu je každý návštěvník povinen seznámit se s obtížností a charakterem jednotlivých tratí a zvolit si odpovídající trasu v souladu s odst. 3 tohoto provozního řádu.

 

 1. Na trasy cyklotrailů jsou zakázány: vstup osob se zvířaty, jízda motorových vozidel  a jakékoli další činnosti, které by mohly způsobit poškození cyklotrailů. V Areálu je zakázáno se pohybovat mimo vyznačené trasy. Je zakázáno zastavovat na frekventovaných úsecích sjezdových tratí, zejména v zatáčkách, pod převisy a nepřehledných úsecích tratí.

 

 1. Návštěvníci smí v Areálu jezdit pouze po vyznačených trasách a to pouze určeným směrem, musí respektovat značení tras (obzvláště v místě křížení tras s jinými pozemními komunikacemi) a tomu přizpůsobit své chování, zejm. rychlost jízdy.

 

 1. Návštěvník Areálu je povinen pohybovat se v něm s vhodným jízdním kolem, které má odpovídající (bezvadný) technický stav neohrožující návštěvníky Areálu. Má-li provozovatel Areálu důvodnou pochybnost o technickém stavu jízdního kola návštěvníka pohybujícího se v Areálu, je oprávněn neumožnit takovému návštěvníku jízdu na tomto kole do odstranění závady, popřípadě jej z dalšího pohybu a pobytu v Areálu vyloučit. Před vstupem do Areálu se doporučuje sejmout z kola veškerá elektrická a elektronická zařízení.

 

 1. Návštěvník Areálu je povinen používat při jízdě na kole v Areálu ochranou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i další ochranné vybavení, zejm. chránič páteře, loktů, kolen a holení a cyklistické rukavice.

 

 1. Každý jezdec je povinen v případě potřeby poskytnout první pomoc zraněnému jezdci, případně jakékoli jiné zraněné osobě, přivolat rychlou lékařskou pomoc, případně jiné složky IZS a ohlásit uvedenou skutečnosti provozovateli Areálu prostřednictvím na místě přítomné pověřené osoby nebo prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených v tomto provozním řádu.

 

 1. Provozovatel Areálu má právo v případě potřeby jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít. Důvody pro uzavření může být zejm. výskyt jakékoli mimořádné události nebo technický stav trati a dále pořádání soukromých nebo veřejných akcí se souhlasem provozovatele. V případě zjištění poškození trati je návštěvník Areálu povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených v tomto provozním řádu. Návštěvníci Areálu nejsou oprávněni trasy jakkoli upravovat, opravovat či měnit.

 

 1. V prostorách Areálu je zakázáno odkládat odpad, rozdělávat oheň a narušovat veřejný pořádek a lesní prostředí nadměrným hlukem nebo jiným srovnatelným jednáním. V celém Areálu je zákaz kouření.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie ze slavnostního otevření prvního trailu…